Obchodné podmienky

Obchodné podmienky sa riadia českými zákonmi, prevádzkovateľ internetového obchodu má sídlo v ČR.

Všetky odkazy na zákony a paragrafy odkazujú na zákony České republiky

Obchodné podmienky
 
Každý zákazník, ktorý chce objednať tovar prostredníctvom nášho elektronického obchodu, uvedie pravdivé a úplné údaje.
Naši pracovníci overujú správnosť a úplnosť poskytnutých údajov. Odoslanie tovaru môže byť zamietnuté, pokiaľ zákazník nebude dostupný na uvedenom e-mailu a alebo nebude prijímať hovor na zadanom telefónnom čísle.
Objednaním tovaru a služieb zákazník uzatvára kúpnu zmluvu s našou firmou.
 
Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy
 
Všetky objednávky podané prostredníctvom tohto internetového obchodu sú záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a súhlasí s nimi.
Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v momente prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.
Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.
Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári.
Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, jeho prevzatím.
Vyplnením registračného formulára, alebo záväznej objednávky v rámci internetového obchodu, kupujúci dáva predávajúcemu súhlas na zhromažďovanie a archivovanie osobných údajov o kupujúcom ao jeho nákupoch.
V žiadnom prípade nebudú údaje o kupujúcom poskytnuté akejkoľvek inej strane
Ceny uvedené v cenníku sú konečné.
Možno požiadať o neskorší odoslania objednaného tovaru, max však o 3 dni
 
 
 
 
Predajca si vyhradzuje právo odmietnuť vybavenie objednávky, pokiaľ sú objednávacie údaje neúplné, alebo vzbudzujú pochybnosti o skutočnom úmysle zákazníka objednať tovar. O tomto odmietnutí zašle predávajúci informáciu na e-mailovú adresu zákazníka.
 
 
 
 
 
Odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie tovaru)
 
Kupujúci má právo podľa zákona 89/2012 Zb. Občiansky zákonník odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia zboží.U nás toto máte predĺžiť na 30 dní.Pokud sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, kontaktujte nás, najlepšie tým že vyplníte reklamačný formulár, tu zadáte ako dôvod vrátenia "vrátenie v zákonnej lehote ". Do reklamačného protokolu napíšte aj číslo účtu na ktorý si prajete zaslať peniaze späť. Tovar by mal byť bez poškodenia, v stave v akom bol odoslaný. Tovar by malo obsahovať aj originálne visačky ktoré sú súčasťou produktu. Tovar zasielajte riadne zabalené a poistené, zodpovedajúce čiastkou. Po obdržaní vráteného tovaru, predávajúci bez zbytočného odkladu (najneskôr do 14 dní) zákazníkovi vráti všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, rovnakým spôsobom. Ak zákazník nemá bankový účet, po dohovore, môže byť suma zaslaná aj inou formou, ale je nutné počítať s nákladmi, ktoré si predávajúci započíta do vrátenej sumy, napr. Zloženkou (poštovné + administratívne náklady = 60 - 80 Sk). Kupujúci je povinný uhradiť všetky expedičné náklady.
Tovar zasielajte späť Slovenskou poštou alebo firmou PPL prípadne firmou Inti, ak zvolíte iného dopravcu, negarantujeme že tovar bude doručený, a môže sa tým predĺžiť doba vybavenia!
 
Adresa pre vrátenie tovaru sa zobrazia po vyplnení reklamačného protokolu.
 
Neposielajte vrátený tovar na dobierku! Takto vrátený tovar nebude prijatý a predlžujete tým dobu vybavenia.
 
Tovar po 30 dňovej lehote nebude späť prijaté, ak sa nebude jednať o reklamáciu.
 
VÝMENA TOVARU:
 
Pokiaľ Vám nebude veľkosť alebo budete chcieť iný typ tovaru, vykonáme Vám výmenu úplne zadarmo a jednoducho
 
Prvú výmenu (do týždňa od doručenia) Vám vykonáme s dopravou úplne zadarmo, tzn. vodič firmy Intim Vám odovzdá nový tovar ktoré ste si vybrali u nás v obchode a pôvodný tovar odovzdáte zabalené vodičovi.
 
 
 
 
 
 
 
Doručenie tovaru
 
Zákazník je povinný skontrolovať tovar ihneď po doručení a kontaktovať nás po e-mailu alebo telefonicky najneskôr nasledujúci pracovný deň o prípadnom poškodení. Na neskoršie reklamácie týkajúce sa mechanického a iného poškodenia nemusí byť braný ohľad.
 
Objednaný tovar je doručovaný sprostredkovateľskú firmou Inti, alebo Slovenskou poštou (na Slovensko firmou INTI). Voľbu zasielateľské firmy si zákazník vyberá sám pri objednávke. Bližšie info k cenám a forme doručenie je uvedené v sekcii "Doprava a platba".
 
Neprevzatie tovaru: ak si tovar zákazník neprevezme, bude mu zaslaný e-mail s požiadavkou na úhradu nákladov spojených s poštovným, táto úhrada s vykonáva bankovým prevodom do týždňa od doručenia e-mailu
 
 
 
 
Doručenie poškodeného tovaru
 
Zásielky sú riadne zabalené, ak by sa napriek tomu stalo, že zásielka príde poškodená, okamžite nás kontaktujte na e-mail, alebo tel. Č. Uvedené v kontaktoch. Reklamáciu poškodenia prepravnou firmou môžete riešiť s nami, nemusíte ju riešiť s prepravnou firmou, to je naša výhoda, oproti iným internetovým obchodom.
 
 
 
 
 
Osobný odber
 
Je možný zatiaľ iba v Moste, nejedná sa o predajňu ale o sklad, je nutné najprv urobiť objednávku, potom môžete tovar po dohovore osobne vyzdvihnúť.
Platba za tovar
 
Tovar je možné uhradiť pri prevzatí tovaru na dobierku, alebo bankovým prevodom, čím ušetríte 30 Sk za dobierku. Neposielajte peniaze skôr ako Vám bude e-mailom potvrdené, že tovar sa naozaj nachádza v sklade a bude Vám pridelený variabilný symbol. Platbu posielajte ihneď po pridelení var.symbolu, najneskôr nasledujúci deň, ak toto nesplníte, nemôžeme garantovať, že objednaný tovar bude skladom.
 
 
 
 
 
Reklamácia tovaru
 
Pokiaľ u jednotlivého tovaru nie je uvedená vyššia záručná doba, potom záručná doba na výrobné vady je u všetkých produktov 24 mesiacov. Záruka 24 mesiacov sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené obvyklým užívaním. Záruku tiež neposkytujeme maloobchodníkom ak je tovar na ďalší predaj.
 
Zákazník urobí najlepšie, ak vyplní reklamačný formulár, vytlačí a priloží k reklamácií. Pokiaľ nemá tlačiareň, stačí vyplniť reklamačný protokol a do zásielky priložiť papier kde bude uvedené číslo reklamácie, alebo celé meno na ktoré bol tovar zaslaný a reklamovaný
 
Reklamácia bude vybavená v zákonnej lehote 30 dní, od doručenia tovaru (väcšinou to býva oveľa skôr). Predávajú reklamáciu posúdi a rozhodne sa pre opravu tovaru, výmenu tovaru, vrátenie peňazí za tovar, alebo reklamáciu neuzná a vráti tovar späť aj s vyjadrením zákazníkovi.
 
Tovar zasielajte späť riadne zabalené, Slovenskou poštou, prípadne firmou Inti, ak zvolíte iného dopravcu, negarantujeme že tovar nám bude doručený. Tým sa môže predĺžiť doba vybavenia.
 
Adresa pre zaslanie tovaru sa zobrazia po vyplnení reklamačného protokolu
 
Pokiaľ nebude k reklamácií priložený žiadny papier, ani nebude vyplnený reklamačný protokol, alebo bude vyplnený nesprávne, môže byť na zásielku považujú, ako na vrátenie v rámci 14 (30) denná zákonné lehoty.
 
Ak je nutné vrátiť finančnú čiastku, vracia sa na číslo účtu ktoré uvedie zákazník na náš e-mail. Ak zákazník nemá bankový účet, po dohovore, môže byť suma zaslaná aj inou formou, ale je nutné počítať s nákladmi, ktoré si predávajúci započíta do vrátenej sumy, napr. Zloženkou (poštovné + administratívne náklady = 60 - 80 Sk).
 
Predávajúci nemusí súhlasiť s výmenou tovaru alebo opravou a môže sa rozhodnúť vrátiť finančnú čiastku za tovar prípadne dopravu, ak bude reklamácia uznaná.
 
 
 
 
 
Ochrana súkromia
 
Na objednávkovom formulári od zákazníkov vyžadujeme informácie, ktoré slúžia iba ako kontakt na dodávku objednaného tovaru alebo služieb, alebo na zaplatenie príslušnej sumy, prípadne dotazníka na zistenie spokojnosti zákazníka. V prípade problémov s dodávkou slúžia tieto informácie tiež k umožneniu kontaktu so zákazníkom. Prevádzkovateľ servera je jediným vlastníkom informácií získaných na tomto serveri. Tieto informácie nie sú a nebudú predávané, prenajímané ani inak zdieľané s inými subjektmi.
 
 
Práva z chybného plnenia
 
Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami §1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka)
 
Záverečné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.
Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj v deň odoslania objednávky, platnú cenu objednaného tovaru vrátane prepravného uvedenú v katalógu Internetového obchodu, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Odoslanou objednávkou je kupujúci neodvolateľne viazaný.
Storno objednávky môže zákazník bez súhlasu predajcu previesť maximálne do 24 hodín od objednania, alebo potom, ak je dodávateľom prekročená písomne potvrdená dodacia lehota. V ďalších prípadoch je nutná dohoda s predajcom.
V zmysle ustanovenia § 1820 ods. 1) písmeno j) Občianskeho zákonníka oznamuje predávajúci, že s mimosúdne sťažností sa spotrebiteľ môže obrátiť na kontrolný orgán, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia vybavuje mimosúdne sťažnosti spotrebiteľov spôsobom a za podmienok stanovených príslušnými právnymi predpis
 


Tlač

Informácie

Doprava a platba

Darčeky za nákup

Články a aktuality

sledovanie zásielok

Kontakt

Tabuľka veľkostí

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Reklamácie

Výmena tovaru

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 


Informácie na email

Chcete dostávať informácie o zľavách, akciách a novinkách z nášho obchodu na email?